Event Details2021-09-01

Club Activities

Schedule - September 2021

S.N

 

Club In-charge

Activity Date

1

Canvas kids (Fine Arts ) 

K. Mahesh Kumar

04-09-2021

3

Curious Minds (Science)

S P. Sherly

05-09-2021

2

Tamil Mantram

L Pramilton Sasi

11-09-2021

4

Agri Club

M Iyyappan

13-09-2021

5

Aryabhateeyam (Maths)

M Sasikala

18-09-2021

6

Creative English 

B Unnikrishnan

19-09-2021

7

Kalaiyarangam (Cultural )

S Shoba

25-09-2021

8

Lens &Frames (Photography)

K. Mahesh Kumar

26-09-2021